HAKU

ฉันจะไม่
ยอมแพ้ต่อริ้วรอยด่างดำ

มิใช่เพียงป้องกันริ้วรอยหมองคล้ำ
หากยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวิ

เครื่องสําอางไวทเทนนง ลดการสรางเมลานน
ปองกันการเกิดจุดดางดําและกระ

แนะนำผลิตภัณฑ์

การผสมผสานของผลิตภัณฑ์ที่ถือกำเนิดจากศาสตร์แห่งการป้องกันริ้วรอยด่างดำ
เราขอแนะนำคุณสมบัติเพื่อผิวขาวสวยและวิธีใช้ที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

“ไวทเทนนงเอสเซนส 3D”
ชวยใหคุณมีผิวขาวสวย โดยควบคุมสาเหตุเบื้องตนที่ทําใหเกิดปหาหยุดยั้งการสรางเมลานนอยางตอเนอง
ชวยปรับสภาพผิวที่เกิดริ้วรอยไดงาย
สวนผสมที่จะชวยใหผิวขาวสวยและซึมลึกสูผิวของคุณไดอยางรวดเร็ว

ไวท์เทนนิ่งซีรั่ม
ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

Melano Focus 3D 45 ก. 45 ก. (รีฟล) 30 ก.

วิธีใชใชผลิตภัณฑวันละ 2 ครั้ง ในตอนเชาและคํา

 1. 1. ใชโลชั่นปรับสภาพผิวกอน จากนนเทผลิตภัณฑบนฝามือดวยปริมาณสําหรับการใช 1ครั้ง
 2. 2. ทาเบาๆใหซึมซาบสูผิวที่5จุดบนใบหนา ไดแก แกมทั้งสองขาง, หน าผาก, จมูก และคาง เมื่อทาจนทั่วใบหนาแลว จึงตามดวยอิมัลชั่น ฯลฯ และตองไมลืมทาผลิตภัณฑเพื่อกันแดดในตอนเชาดวย

ทำให้เห็นเมลานินเป็นแบบ 3 มิติได้

"เมลานินมีการกระจายตัวอย่างไรบนผิวที่มีริ้วรอยด่างดำ"
จากที่ต้องวิเคราะห์ด้วยรูปทั่วไป ตอนนี้เราสามารถการวิเคราะห์ด้วยรูปแบบ 3 มิติ
ทำให้ทราบว่าเมลานินกระจายอยู่ที่ด้านบนของผิวไปจนถึงผิวส่วนกลาง
และรวมตัวจับกันเป็นก้อนอยู่ที่ผิวในส่วนลึก

<เมลานินกระจายตัวในลักษณะ “หลุมลึก” ที่ส่วนลึกของผิว>

ใหม่

เพื่อผิวคงความชุ่มชื้นยาวนาน สวยใส ชุ่มฉ่ำ และเนียนเรียบ

ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนื้อเจล

Melanodeep Moisture (ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกึ่งยา)

เพื่อผิวสวยใส ชุ่มฉ่ำ

วิธีใช

หลังล้างหน้าเสร็จ
ให้บีบผลิตภัณฑ์ปริมาณประมาณเท่าเม็ดอัลมอนด์ 1
เม็ดบนปลายนิ้วแล้วทาให้ทั่วใบหน้า

ใหความชุมชื้นแกผิวในขณะเช็ด กําจัดเซลลผิวที่ตายแลว
อันเปนที่อยูของเมลานน เพื่อผิวเนยนเรียบ

เช็ด

ไวท์เทนนิ่งโลชั่น
ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

แอคทีฟ เมลาโนรีลีสเซอร
(ผลิตภัณฑเวชสําอาง)

เพื่อผิวสวยใส และเนยนเรียบ

วิธีใช

หลังการลางหนา เทผลิตภัณฑบนแผนสําลี แลวทาวนเปนวง ในลักษณะการเช็ด เพื่อใหผลิตภัณฑซึมซาบ

ผิวของคุณจะกลับมามีชีวิตชีวาดวยประสิทธิภาพความชุมชื้น
ทาวนเปนวง ใหผลิตภัณฑซึมซาบสูผิว

วน

ไวท์เทนนิ่งอิมัลชั่น
ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

อินเนอร เมลาโนดีเฟนเซอร
(ผลิตภัณฑเวชสําอาง)

ใหผิวสวย เนยนเรียบ

วิธีใช

หลังทาโลชั่น เทผลิตภัณฑบนแผนสําลี แลวทาวนเปนวงใหผลิตภัณฑซึมซาบ

สัมผัสใหมจากฟองนุมละมุน
ใหผิวกลับมามีชีวิตชีวา ดวยประสิทธิภาพความชุมชื้น

ฟองคารบอเนต

ไวท์เทนนิ่งอิมัลชั่น
(ฟองคาร์บอเนต)
ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

เมลาโน ดีเฟนซ เพาเวอไรเซอร
(ผลิตภัณฑเวชสําอาง)

ใหผิวสวย เนยนเรียบ แนนกระชับ

วิธีใช

หลังทาโลชั่น
เทผลิตภัณฑบนฝามือปริมาณเทาเชอรี่1ลูก
ทาบนแกมทั้งสองขาง
ใชปลายนวตบเบาๆราวกับจะบี้ฟอง
แลวทาใหซึมซาบทั่วผิวหนา

“ไวทเทนนงมาสกแบบใหผลทันใจ”
ใหความชุมชื้นและสวนผสมไวทเทนนงอยางเขมขน
กําจัดเมลานน คุณจะรูสึกไดถึงความขาวสวยในวินาทีที่ลอกออก

ไวท์เทนนิ่งมาสก์
ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

Melano Shield Mask
30 มล.x 1 ซอง (แผนบนและแผนลาง อยางละ 1 แผน)

วิธีใช

 • ・ใชหลังเสร็จสิ้นการดูแลผิวดวยโลชั่น
 • ・เปดซองดวยมือที่แหง แลวดึงผลิตภัณฑออกมาทีละ
  1 แผน
  จากนนนามาแปะบนใบหนาตามลําดับ
  โดยแปะมาสก 1 (แผนบน) กอนแลวจึงแปะมาสก 2 (แผนลาง)
 1. 1

  ดึงมาสก 1 (แผนบน) ออกจากซองแลวกางออก
  กะใหตรงกับตําแหนงดวงตาแลววางทาบลงบริเวณหนาผาก
  กดแผนมาสกใหแนบติดใบหนา
  ไลจากจมูกแลวกดไลออกไปดานนอก

 2. 2

  ดึงมาสก 2 (แผนลาง) ออกจากซองแลวกางออก
  จับปลายทั้งสองดานเอาไว
  ทาบใหตรงกับตําแหนงปากแลวดึงปลายมาสกขึ้นไปทางขมับดังในภาพ
  เพื่อใหมาสกแนบกระชับกับบริเวณขางจมูกและรูปหนา (มาสกทั้ง 2
  แผนจะซอนทับกันที่บริเวณแกม ซึ่งเปนสวนที่เกิดริ้วรอยไดงาย)

 3. 3

  ทิ้งไวประมาณ 10 นาทีแลวดึงมาสกออก
  จากนนใชนวลูบไลเอสเซนสที่เ
  หลืออยูใหซึมซาบลงไปในผิว