HAKU

ป้องกันจุดด่างดำบนใบหน้าให้ฉันเป็นตัวเองยิ่งขึ้น

*ไวท์เทนนิ่งที่ช่วยยับยั้งการสร้างเมลานิน ป้องกันจุดด่างดำและกระ

แนะนำผลิตภัณฑ์

การผสมผสานของผลิตภัณฑ์ที่ถือกำเนิดจากศาสตร์แห่งการป้องกันริ้วรอยด่างดำ
เราขอแนะนำคุณสมบัติเพื่อผิวขาวสวยและวิธีใช้ที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

ผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมของ HAKU จากประสบการณ์วิจัยผิวที่สั่งสมมามากกว่า 100 ปี ผนวกกับนวัตกรรมล่าสุดในการป้องกันจุดด่างดำ
ไวท์เทนนิ่งตัวล่าสุดที่ช่วยควบคุมต้นตอสำคัญอันก่อให้เกิดรอยด่างดำบนผิว ช่วยยับยั้งกระบวนการสร้างเมลานิน สู่ผิวชุ่มชื้น กระจ่างใส

ไวท์เทนนิ่งซีรั่ม
ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

Melano Focus V 45 ก. 45 ก. (รีฟล) 30 ก.

วิธีใชใชผลิตภัณฑวันละ 2 ครั้ง ในตอนเชาและคํา

 1. 1. ใชโลชั่นปรับสภาพผิวกอน จากนนเทผลิตภัณฑบนฝามือดวยปริมาณสําหรับการใช 1ครั้ง
 2. 2. ทาเบาๆใหซึมซาบสูผิวที่5จุดบนใบหนา ไดแก แกมทั้งสองขาง, หน าผาก, จมูก และคาง เมื่อทาจนทั่วใบหนาแลว จึงตามดวยอิมัลชั่น ฯลฯ และตองไมลืมทาผลิตภัณฑเพื่อกันแดดในตอนเชาดวย

ส่วนผสม W เป็นสารช่วยให้ผิวขาวจาก Shiseido

Melanoreduce (สารยับยั้งเมลานิน)

มีส่วนผสมของ "Melanoreduce (สารยับยั้งเมลานิน)" ซึ่งประกอบด้วยสารไวท์เทนนิ่งที่สำคัญ 2 ตัว เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อปี 2011 4MSK *1 ซึ่งมีประสิทธิภาพการซึมซาบสู่ผิวเป็นเยี่ยม และm-Tranexamic Acid *2 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการค่อยๆดูดซึมสู่ผิว ผสมผสานกันและซึมลึกสู่ผิวชั้นในสุด

 • *1 -4MSK (Potassium Methoxysalicylate)
 • *2 傳明酸

เพื่อผิวคงความชุ่มชื้นยาวนาน สวยใส ชุ่มฉ่ำ และเนียนเรียบ

ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนื้อเจล

Melanodeep Moisture (ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกึ่งยา)

เพื่อผิวสวยใส ชุ่มฉ่ำ

วิธีใช

หลังล้างหน้าเสร็จ
ให้บีบผลิตภัณฑ์ปริมาณประมาณเท่าเม็ดอัลมอนด์ 1
เม็ดบนปลายนิ้วแล้วทาให้ทั่วใบหน้า

ใหความชุมชื้นแกผิวในขณะเช็ด กําจัดเซลลผิวที่ตายแลว
อันเปนที่อยูของเมลานน เพื่อผิวเนยนเรียบ

เช็ด

ไวท์เทนนิ่งโลชั่น
ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

แอคทีฟ เมลาโนรีลีสเซอร
(ผลิตภัณฑเวชสําอาง)

เพื่อผิวสวยใส และเนยนเรียบ

วิธีใช

หลังการลางหนา เทผลิตภัณฑบนแผนสําลี แลวทาวนเปนวง ในลักษณะการเช็ด เพื่อใหผลิตภัณฑซึมซาบ

ผิวของคุณจะกลับมามีชีวิตชีวาดวยประสิทธิภาพความชุมชื้น
ทาวนเปนวง ใหผลิตภัณฑซึมซาบสูผิว

วน

ไวท์เทนนิ่งอิมัลชั่น
ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

อินเนอร เมลาโนดีเฟนเซอร
(ผลิตภัณฑเวชสําอาง)

ใหผิวสวย เนยนเรียบ

วิธีใช

หลังทาโลชั่น เทผลิตภัณฑบนแผนสําลี แลวทาวนเปนวงใหผลิตภัณฑซึมซาบ

สัมผัสใหมจากฟองนุมละมุน
ใหผิวกลับมามีชีวิตชีวา ดวยประสิทธิภาพความชุมชื้น

ฟองคารบอเนต

ไวท์เทนนิ่งอิมัลชั่น
(ฟองคาร์บอเนต)
ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

เมลาโน ดีเฟนซ เพาเวอไรเซอร
(ผลิตภัณฑเวชสําอาง)

ใหผิวสวย เนยนเรียบ แนนกระชับ

วิธีใช

หลังทาโลชั่น
เทผลิตภัณฑบนฝามือปริมาณเทาเชอรี่1ลูก
ทาบนแกมทั้งสองขาง
ใชปลายนวตบเบาๆราวกับจะบี้ฟอง
แลวทาใหซึมซาบทั่วผิวหนา

“ไวทเทนนงมาสกแบบใหผลทันใจ”
ใหความชุมชื้นและสวนผสมไวทเทนนงอยางเขมขน
กําจัดเมลานน คุณจะรูสึกไดถึงความขาวสวยในวินาทีที่ลอกออก

ไวท์เทนนิ่งมาสก์
ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

Melano Shield Mask
30 มล.x 1 ซอง (แผนบนและแผนลาง อยางละ 1 แผน)

วิธีใช

 • ・ใชหลังเสร็จสิ้นการดูแลผิวดวยโลชั่น
 • ・เปดซองดวยมือที่แหง แลวดึงผลิตภัณฑออกมาทีละ
  1 แผน
  จากนนนามาแปะบนใบหนาตามลําดับ
  โดยแปะมาสก 1 (แผนบน) กอนแลวจึงแปะมาสก 2 (แผนลาง)
 1. 1

  ดึงมาสก 1 (แผนบน) ออกจากซองแลวกางออก
  กะใหตรงกับตําแหนงดวงตาแลววางทาบลงบริเวณหนาผาก
  กดแผนมาสกใหแนบติดใบหนา
  ไลจากจมูกแลวกดไลออกไปดานนอก

 2. 2

  ดึงมาสก 2 (แผนลาง) ออกจากซองแลวกางออก
  จับปลายทั้งสองดานเอาไว
  ทาบใหตรงกับตําแหนงปากแลวดึงปลายมาสกขึ้นไปทางขมับดังในภาพ
  เพื่อใหมาสกแนบกระชับกับบริเวณขางจมูกและรูปหนา (มาสกทั้ง 2
  แผนจะซอนทับกันที่บริเวณแกม ซึ่งเปนสวนที่เกิดริ้วรอยไดงาย)

 3. 3

  ทิ้งไวประมาณ 10 นาทีแลวดึงมาสกออก
  จากนนใชนวลูบไลเอสเซนสที่เ
  หลืออยูใหซึมซาบลงไปในผิว